Văn hóa xã hội

Ba Đình: Huy động nguồn lực chăm lo gia đình chính sách
Ngày đăng 07/04/2017 | 14:29

Thực hiện chỉ thị số 07/CT-TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa", Thông tri 08-TT/QU ngày 15/3/2007 về " Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ", hằng năm, UBND quận Ba Đình đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7). Thông qua kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm, tình cảm và huy động nguồn lực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân trong công tác chăm lo đời sống các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW,  toàn Đảng, toàn dân quận Ba Đình đã nỗ lực thực hiện đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Các mục tiêu về chăm lo đời sống người có công được thực hiện tốt; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác thương binh, liệt sĩ, người có công đã thực sự đến tận người dân. Quận đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ: Gặp mặt, thăm hỏi tặng quà, khám bệnh cho các gia đình chính sách, người có công, các cơ sở thương binh trên địa bàn; tổ chức các đoàn đại biểu thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ, chiến trường xưa. Ngoài việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình “Đền ơn, đáp nghĩa” . Quận Ba Đình đã tổ chức vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hằng năm luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trong 10 năm, quận vận động được 13.688 triệu đồng để xây mới, sửa chữa 171 căn nhà; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng…

Sự chăm lo của toàn Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể và nhân dân quận Ba Đình, góp phần cải thiện đời sống. Ðến nay, quận không có gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình đã có mức sống trung bình trở lên so với dân cư cùng địa bàn cư trú.

Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - liệt sỹ, UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường tập trung 08 nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng, bảo đảm tất cả người có công được thụ hưởng đầy đủ các chế độ chính sách người có công đúng quy định pháp luật.

2. Nâng cao vai trò lãnh đạo của  các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực người có công với cách mạng, đặc biệt là chuẩn hóa cán bộ làm công tác lao động thương binh và xã hội, thực hiện tốt cải cách hành chính lĩnh vực chính sách người có công.

3. Xây dựng kế hoạch cụ thể chăm lo đời sống người có công, giữ vững không có hộ nghèo là gia đình chính sách trên địa bàn quận, phấn đấu các hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.

4. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với việc tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về thành quả của công tác thương binh, liệt sỹ, người có công; tuyên truền những tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên của đối tượng chính sách.

5. Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhằm phát triển sâu rộng thành phong trào Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

6. Thực hiện chu đáo, đầy đủ chính sách của nhà nước, hoàn thành giải quyết tồn đọng về chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công trong các thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến, chế độ một lần đối thanh niên xung phong trong chống Mỹ, chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định 142/2008/QĐ-TTg chủa Chính phủ.

7. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ theo danh sách hỗ trợ về nhà ở được UBND quận phê duyệt.

8. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công từ quận đến cơ sở; ngăn ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công./.

 

Lương Tuấn Dũng - Trưởng phòng LĐTBXH