Văn hóa xã hội

Ba Đình: Triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”
Ngày đăng 30/04/2017 | 14:40

Ngày 25/4, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa quận.

Mục tiêu của kế hoạch, phấn đấu đến năm 2020, 100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, được can thiệp và hỗ trợ kịp thời; có ít nhất 90 người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, được tư vấn và có hình thức xử lý phù hợp theo quy định. Đến năm 2030 triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn quận, hướng tới môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các trường học và UBND 14 phường, các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Truyền thông vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, hướng tới cam kết chặt chẽ về trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và chuyển đổi hành vi của người dân về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

3. Triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới

4. Thu thập thông tin về bảo vệ, can thiệp, hỗ trợ phải kịp thời, hiệu quả, có hình thức xử lý người gây bạo lực theo quy định.

5. Tăng cường huy động nguồn lực, tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các phường về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Phòng VHTT