Văn hóa xã hội

Ba Đình: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm
Ngày đăng 18/10/2017 | 09:51

Ngày 06/10, UBND quận Ba Đình triển khai Kế hoạch số 207/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021 trên địa bàn quận.

Mục tiêu kế hoạch, quận phấn đấu 90% nhân dân các địa bàn trọng điểm được phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật gắn trực tiếp đến cuộc sống của người dân, trong đó tập trung vào những nội dung pháp luật liên quan đến tình hình vi phạm pháp luật, phù hợp đặc thù ở từng địa bàn.

100% cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại địa bàn trọng điểm của quận được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực pháp luật liên quan. Tiếp tục kiềm chế và làm giảm từ 10% đến 15% số người vi phạm pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm của quận.

Theo kế hoạch, các nội dung được phổ biến gồm: Quản lý, sử dụng đất đai; môi trường, an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ, trật tự văn minh đô thị, trật tự xây dựng...

Để thực hiện mục tiêu đề ra, UBND quận giao Phòng Tư pháp phối hợp với các phòng, ban, ngành đoàn thể và UBND 14 phường chủ động triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, tập trung 7 nội dung chính đó là: Khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm giai đoạn 2017 - 2021; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức như: Phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp; thi tìm hiểu pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật để phát hành đăng tải trên Cổng thông tin điện tử; thực hiện điểm về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại phường trọng điểm; tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ chính quyền, đoàn thể ở cơ sở; tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư tham gia các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, phổ biến, giáo dục pháp luật tại phường trọng điểm về vi phạm pháp luật.

Phòng VHTT