Văn hóa xã hội

Hiệu quả hoạt động điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội
Ngày đăng 28/02/2019 | 10:24

Tổ giao dịch lưu động tại điểm giao dịch phường là hoạt động đặc trưng riêng của NHCSXH, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ để có nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Hiện nay, NHCSXH quận Ba Đình có 14 điểm giao dịch ở các phường. Hàng tháng vào ngày giao dịch, khi khách hàng đến lĩnh tiền vay hoặc trả nợ, trả lãi, NHCSXH phối kết hợp với tổ chức hội, đoàn thể nhận uỷ thác gồm: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi, quy định trong vay vốn, sử dụng vốn, đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm trả nợ của hộ vay. Do tổ chức tốt công tác giao dịch lưu động tại địa bàn nên tỷ lệ cho vay, thu nợ tại điểm giao dịch đạt 100%.

Cùng với đó, hoạt động của tổ giao dịch lưu động đều được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định và được NHCSXH quận thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời rút kinh nghiệm nhằm từng bước nâng cao chất lượng giao dịch. Hoạt động giao dịch tại các Điểm giao dịch đã đi vào nền nếp, ổn định. Các hội, đoàn thể tích cực và chủ động phối hợp với các tổ giao dịch trong việc hướng dẫn các đối tượng vay vốn, Tổ trưởng Tổ TK&VV làm thủ tục giao dịch với Ngân hàng giúp cho việc giao dịch được nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả kinh tế cho người dân nghèo. Bên cạnh đó, NHCSXH quận kịp thời phân công cán bộ có mặt tại các điểm giao dịch phường để thực hiện giao dịch với người dân. Sau mỗi buổi giao dịch, cán bộ ngân hàng, các tổ chức hội, đoàn thể, đều tổ chức họp để giải quyết những tồn tại, rút kinh nghiệm, từ đó, đưa ra những giải pháp thực hiện chương trình vốn vay phù hợp.

Đặc biệt, sau khi có chủ trương bổ sung Chủ tịch UBND xã vào thành viên Ban đại diện HĐQT đã nâng cao việc đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các Tổ TK&VV. Công tác phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể trong việc ủy thác, cho vay, thu nợ cũng được chú trọng, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại cơ sở.

Ngân hàng chính sách xã hội