Văn hóa xã hội

Thông tin tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố.
Ngày đăng 22/03/2019 | 16:50

Thông tin tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và phát triển Thủ đô.
Nội dung: xem tại đây