Văn hóa xã hội

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Ngày đăng 14/06/2019 | 18:02

Ngày 14/6/2019, tại Hội trường 1, trụ sở Quận ủy – HĐND – UBND quận, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

 

Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình xây dựng kế hoạch, ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn Đảng bộ quận. Việc triển khai thực hiện đi vào chiều sâu; có nội dung, phương thức, cách làm cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng cơ sở, đơn vị và đạt kết quả khá toàn diện.

Tỷ lệ bao phủ BHYT đều tăng qua các năm. Số dân tham gia BHYT năm 2009 là 110.640 người, năm 2015 là 218.080 người, năm 2018 là 258.347 người. Chính sách BHYT đã thật sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chủ yếu của hệ thống chính sách an sinh xã hội; việc mở rộng và phát triển các nhóm đối tượng tham gia BHYT cơ bản thực hiện theo đúng lộ trình.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) được các TCCS Đảng trực thuộc, phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội quận quán triệt nghiêm túc đến từng chi bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện đồng bộ, sâu rộng, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần tích cực vào việc đề cao giá trị đạo đức, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nề nếp gia phong của gia đình truyền thống được khơi dậy và giữ vững. Cơ sở vật chất cho hoạt động văn hoá thông tin được quận quan tâm đầu tư và phát triển,...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội biểu dương, ghi nhận những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình đã đạt được trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, Nghị quyết số 33-NQ/TW. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, quận và kết quả 10 năm thực hiện của Đảng bộ quận; các cấp, các ngành, đơn vị liên quan, cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước trong công tác bảo hiểm y tế; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm y tế để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội; quyền và nghĩa vụ của người dân khi tham gia; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm y tế; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm bảo hiểm y tế và các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi bảo hiểm y tế.

Đối với Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội về tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Ba Đình, gắn  việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách hiệu quả, thiết thực.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy đã biểu dương, khen thưởng  34 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Ban Tuyên giáo Quận ủy