Văn hóa xã hội

Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau
Ngày đăng 12/08/2019 | 13:41

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, UBND quận Ba Đình đã xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo - cận nghèo gắn với thi đua thực hiện các hoạt động trợ giúp, thực hiện giảm nghèo bền vững với mục đích nhằm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để đánh giá, xác định số hộ phát sinh, làm cơ sở để thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2020; giữ vững quận Ba Đình không còn hộ nghèo. Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành phố và quận về trợ giúp người nghèo, cận nghèo và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo đó, quận sẽ tiến hành rà soát từ ngày 1/9/2019 đến ngày 30/9/2019, thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Để thực hiện nhiệm vụ cũng như giải pháp trợ giúp thoát nghèo bền vững, Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo quận và các thành viên Ban chỉ đạo theo nhiệm vụ, chức trách được giao có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện; tham mưu cho UBND quận chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu trợ giúp thoát nghèo bền vững trong năm 2019.

Căn cứ kế hoạch của UBND quận, UBND các phường chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về công tác trợ giúp người nghèo, phổ biến kinh nghiệm làm ăn, vận động giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; triển khai các giải pháp cụ thể để thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững, cân đối bố trí nguồn ngân sách và nguồn lực xã hội hóa cho công tác giảm nghèo.

Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo của quận và các phường tập trung vận động các nguồn lực xã hội như hỗ trợ tài chính, nhận đỡ đầu, đặc biệt đối với các trường hợp hộ cô đơn, các hoạt động giúp đỡ trực tiếp hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có nguy cơ tái nghèo, tái cận nghèo. Đồng thời, sử dụng có hiệu quả quỹ “Vì người nghèo”. Đẩy mạnh các hoạt động tín dụng ưu đãi bằng nguồn vốn ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm, phát triển kinh doanh, hỗ trợ sửa chữa cải tạo nhà ở cho các hộ mới thoát nghèo, cận nghèo… Vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp nhận lao động thuộc các hộ mới thoát nghèo, cận nghèo vào làm việc.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ dịch vụ xã hội cơ bản, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của các hộ gia đình trong việc tham gia BHYT. Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT dưới hình thức tự nguyện cho 100 % thành viên thuộc hộ mới thoát nghèo, người hưởng bảo trợ xã hội. Xem xét hỗ trợ giảm học phí cho học sinh thuộc hộ mới thoát nghèo; vận động tặng sách, vở, đồ dùng học tập, học bổng cho học sinh vượt khó, học sinh là con mồ côi, gia đình khó khăn do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh…Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên, trợ giúp hộ mới thoát nghèo, hộ có người hưởng bảo trợ xã hội nhân dịp lễ, Tết Nguyên đán.

Việc phát động thi đua “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thực hiện các giải pháp, hoạt động trợ giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững của các cơ quan, đơn vị, cá nhân là căn cứ để xác định, đề xuất UBND quận khen thưởng trong bình xét thi đua năm 2019. Rà soát, đề xuất khen thưởng các hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến trực tiếp tham gia giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trợ cấp đỡ đầu, hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho hộ nghèo. Lựa chọn khen thưởng các gia đình hộ nghèo, cận nghèo tiêu biểu có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững.

                                                                        Phòng VHTT