Văn hóa xã hội

Hội nghị phổ biến Luật tổ chức chính quyền địa phương
Ngày đăng 09/04/2016 | 15:13

Ngày 07/4, UBND quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị phổ biến Luật tổ chức chính quyền địa phương (gọi tắt là Luật năm 2015).

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND quận, lãnh đạo các Ban đảng, các phòng, ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, trưởng các đơn vị sự nghiệp, hiệp quản và UBND 14 phường.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2016 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năn 2013 về Chính phủ và chính quyền địa phương.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Đoàn Thị Tố Uyên – Phó trưởng khoa Pháp luật hành chính nhà nước trường đại học Luật Hà Nội đã phổ biến một số quy định của Pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương như: phạm vi điều chỉnh; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Về cơ cấu Tổ chức và hoạt động của HĐND; Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của chính quyền địa phương…

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu tiếp cận và hiểu rõ các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng bộ máy chính quyền, đưa các quy định của pháp luật vào cuộc sống.

Phòng VHTT