Văn hóa xã hội

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016
Ngày đăng 09/04/2016 | 15:15

Ngày 30/3, UBND - Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân doàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận Ba Đình đã ban hành kế hoạch số 83/KH-UBND về việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn quận năm 2016. Với mục đích nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội trong việc xây dựng phong trào; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và số lượng các danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa", "Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế của quận Ba Đình nói riêng và của Thủ đô nói chung.

Theo kế hoạch, UBND quận đã đề ra các mục tiêu, phấn đấu trong năm 2016 có 86,5% hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 75,2% tổ dân phố đạt "Tổ dân phố văn hóa"; 82% số đơn vị đạt "Đơn vị văn hóa" là 82%; đặc biệt trong năm 2016 quận sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng, đẩy mạnh phong trào tự tập luyện tại các điểm lắp đặt tổ hợp dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao ngoài trời. UBND quận yêu cầu các phòng, ban ngành, cơ quan đơn vị, UBND các phường tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa; tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban, ngành, đoàn thể chính trị với Ban chỉ đạo các cấp, thúc đẩy sự phát triển sâu rộng của phong trào; đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa trong các hoạt động văn hóa, thể thao; thường xuyên tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, phát hiện và nhân rộng các điển hình, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nghiêm túc thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Phòng VHTT