Xây dựng - Quản lý đô thị

Kiểm tra công tác thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014"
Ngày đăng 06/08/2014 | 00:00  | View count: 519

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014"; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 25/02/2014 của UBND quận Hoàng Mai về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014" trên địa bàn quận Hoàng Mai.
UBND quận Thông báo UBND các phường về kế hoạch kiểm tra việc thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014" trên địa bàn14 phường như sau:
- Kiểm tra đột xuất trên các tuyến phố làm điểm thuộc địa bàn 14 phường.
- Việc kiểm tra đột xuất sẽ được lưu lại bằng hình ảnh làm tài liệu báo cáo UBND Quận xem xét kết quả thực hiện trên địa bàn 14 phường.
- Thời gian: Từ ngày 04/8/2014 đến ngày 08/8/2014
- Địa điểm: Tại các tuyến phố làm điểm thuộc địa bàn 14 phường

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận