Xây dựng - Quản lý đô thị

Quận Hoàng Mai: thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Quận
Ngày đăng 22/12/2014 | 00:00  | View count: 983

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ luật ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 08 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 07 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 05 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 07 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 186/2013/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí;
Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành phố thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 07 năm 2014 của Hôi đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XIV Kỳ họp thứ 10 về việc ban hành, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố;
Xét đề nghị của Liên ngành: Cục Thuế Thành phố Hà Nội – Sở Tài Chính – Sở Tư pháp – Kho bạc Nhà Nước Hà Nội tại Tờ trình số 30039/TTrLN:GT-STC-TP-KBNN ngày 18 tháng 06 năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Công văn số 1868/UBND-QLĐT ngày 28 tháng 11 năm 2014 của UBDN quận Hoàng Mai hướng dẫn về thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Quận.
UBND quận Hoàng Mai yêu cầu Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện việc thu lệ phí cấp theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND. UBND các phường công khai Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND tại trụ sở UBND phường, khu dân cư để nhân dân, các tổ chức cá nhân biết và thực hiện.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí:

Chủ đầu tư các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa lớn, trùng tu, tôn tạo khi được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải nộ lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

2. Mức thu lệ phí:

NỘI DUNG THU

MỨC THU Đồng/01 giấy phép

1. Cấp mới đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép)

75.000

2. Cấp mới đối với công trình khác

150.000

3. Gia hạn giấy phép xây dựng

15.000

3. Đơn vị thu lệ phí (thực hiện theo phân cấp quản lý):

Sở Xây dựng thu đối với những trường hợp thuộc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền được UBND Thành phố giao.

UBND quận, huyện, thị xã và các xã thu đối với những trường hợp do UBND quận, huyện, thị xã và UBND các xã cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền phân cấp của UBND Thành phố.

Đơn vị thu lệ phí có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu lệ phí về tên lệ phí, mức thu, phương thức thu và cơ quan quy định thu. Khi thu tiền lệ phí phải cấp chứng từ thu lệ phí cho đối tượng nộp theo quy định.

4. Chứng từ thu lệ phí:

Sử dụng biên lai thu lệ phí do Cơ quan thuế pháp hành hoặc tự in, đặt in theo quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận