Xây dựng - Quản lý đô thị

Báo cáo thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014"
Ngày đăng 09/01/2015 | 00:00  | View count: 5839

1. Ưu điểm:

- Việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” đã được đồng thuận, nhất trí cao và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trí Quận Hoàng Mai cùng với sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân nên công tác triển khai thực hiện bước đầu đã đạt được hiệu quả nhất định. Bộ mặt đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức người dân đã được nâng cao. Tình trạng lấn chiếm hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán đã giảm đáng kể, công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường thường xuyên được chỉ đạo, thực hiện tích cực, giúp mỹ quan đô thị có nhiều chuyển biến.
- Công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đã được triển khai sâu rộng qua nhiều thời kỳ nên công tác chỉ đạo, thực hiện bài bản, đạt hiệu quả.
- UBND các phường triển khai mạnh mẽ nhiều giải pháp và các việc làm cụ thể góp phần thay đổi diện mạo đô thị, như phường Lĩnh Nam, Mai Động, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt...
2. Hạn chế:
- Công tác quản lý hè phố lòng đường trong điều kiện kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị còn rất khó khăn, phức tạp vì vậy đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội và đặc biệt là đông đảo người dân mới đem lại hiệu quả thiết thực.
- Việc kinh doanh sử dụng, lấn chiếm hè phố trên địa bàn Quận còn tồn tại do một bộ phận người dân chưa thực hiện tốt, còn tái vi phạm, vẫn có thói quen sử dụng hè phố làm nơi kinh doanh buôn bán.
- Công tác kiểm tra xử lý việc lấn chiếm hè phố lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, để xe không đúng quy định còn chưa quyết liệt, thường xuyên, liên tục.
- Việc chỉnh trang, đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến phố cần có sự phối hợp, tạo điều kiện của các Sở, Ngành. Tuy nhiên, việc triển khai còn chậm do nguồn kinh phí còn hạn chế.

3. Nguyên nhân:
Trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như những tồn tại của công tác thực hiện chỉ thị 01/CT-UBND của UBND thành phố, thường trực Ban chỉ đạo đánh giá nguyên nhân các hạn chế như sau:
a. Nguyên nhân khách quan:
- Ý thức của một số người dân trong việc chấp hành các quy định quản lý hè phố lòng đường tuy có chuyển biến nhưng còn chậm, chưa thực chất.
- Công tác sắp xếp các khu vực kinh doanh vẫn chưa được triển khai đồng bộ, hiện tượng kinh doanh xen lẫn sinh hoạt và ở diễn ra khá phổ biến, gây khó khăn trong công tác quản lý. Do nhu cầu dân sinh nên tỉ lệ người dân kinh doanh, buôn bán bám vào mặt đường ngày một tăng cao.
- Kinh tế suy thoái nên nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng còn hạn chế.
b. Nguyên nhân chủ quan:
- Công tác tuyên truyền, vận động ở một số nơi chưa thực sự sâu sát và hiệu quả.
- Sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, đoàn thể địa phương một số phường còn chưa quyết liệt, chủ yếu mới thực hiện theo kỳ cuộc; một số đơn vị chức năng chưa thực sự làm tốt công tác tham mưu để triển khai thực hiện.
- Công tác phối hợp triển khai giữa các cấp, các ngành trong việc chỉnh trang còn chậm, chưa đồng bộ, chưa đem lại hiệu quả rõ rệt.
II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM TRẬT TỰ VÀ VĂN MINH ĐÔ THỊ.
1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo:
Thực hiện Chỉ thị 01 của UBND Thành phố về việc thực hiện “năm trật tự VMĐT – 2014’’, Quận uỷ - HĐND - UBND Quận Hoàng Mai đó thể hiện sự đồng thuận, quyết tâm cao và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2014 của cả hệ thống chính trị và được thể hiện một cách bài bản, rõ ràng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trong việc triển khai các nhóm giải pháp cụ thể nhằm mục đích:
- Tạo sự chuyển biến mới, thực chất trong ý thức, trách nhiệm của các cấp Uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường; công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng; công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước để đảm bảo trật tự văn minh đô thị.
- Làm chuyển biến rõ rệt về ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng và hình thành văn hoá giao thông. Đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng ý thức cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông. Từ đó, là cơ sở từng bước hình thành môi trường đô thị "Sáng, xanh, sạch, đẹp".
Ngay từ đầu năm, UBND Quận Hoàng Mai đã xây dựng Kế hoạch số 28 /KH-UBND ngày 25/02/2014 về việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và các tiêu chí cơ bản để thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố. Trong bản Kế hoạch, UBND quận đã đưa ra các nhiệm vụ, các giải pháp cụ thể và phân công rõ trách nhiệm đến các Phòng, Ban, Ngành, các đơn vị và UBND các Phường để thực hiện Kế hoạch.
UBND Quận đã thành lập Ban chỉ đạo “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” (Ban chỉ đạo) để tập trung chỉ đạo thực hiện do đồng chí Chủ tịch UBND Quận làm Trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Phó Bí thư thường trực, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận là Phó trưởng Ban; các đồng chí Trưởng, phó Công an Quận, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Quận uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ, Phó trưởng ban Dân vận Quận uỷ; Chủ tịch UBMTTQ quận, Chánh văn phòng Quận uỷ, Bí thư Quận đoàn, các đồng chí Trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc cơ quan Quận uỷ; các đồng chí Trưởng các phòng, ban thuộc UBND quận, Chủ tịch UBND các Phường, Trưởng Công an các phường là uỷ viên Ban chỉ đạo.
Ngày 04/3/2014, UBND Quận tổ chức Hội nghị phát động và hưởng ứng
“Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” có sự tham gia của Lãnh đạo Thành phố, Lãnh đạo Quận uỷ - HĐND – UBND Quận và các Ban, Ngành, Đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và UBND các Phường. Tại Hội nghị, UBND Quận đã tổ chức ký cam kết thực hiện tốt Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội và Kế hoạch của UBND Quận về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” trên địa bàn; Ngày 11/3/2014, UBND Quận tổ chức Lễ ra quân phát động thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” trên toàn Quận và triển khai nội dung Kế hoạch đến các đơn vị.
Để thực hiện năm trật tự VMĐT đảm bảo bảo các tiêu chí đã đề ra theo nội dung Kết hoạch 28, Ban chỉ đạo Quận đã chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp một cách bài bản, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, UBND phường tổ chức thực hiện:
+ Nhóm giải pháp về kiện toàn công tác chỉ đạo và xây dựng kế hoạch.
+ Nhóm giải pháp về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tăng cường sự tham gia vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể thành viên.
+ Nhóm giải pháp về sắp xếp xe trên hè phố lòng đường.
+ Nhóm giải pháp về giải tỏa, sắp xếp chợ xanh chợ cóc chợ tạm.
+ Nhóm giải pháp quản lý bục bệ, vỉa hè, mái che mái vẩy, biển quảng cáo, biển hiệu, biển quảng cáo rao vặt sai quy định.
+ Nhóm giải pháp chỉnh trang, cải tạo hạ tầng kỹ thuật tuyến phố.
Để thực hiện cụ thể các nhóm giải pháp, UBND Quận, Ban chỉ đạo Quận đã ban hành nhiều Kế hoạch và văn bản chỉ đạo cụ thể. (1)
Ban chỉ đạo Quận đã họp định kỳ để kịp thời nắm bắt chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.
2. Công tác tuyên truyền:
- UBND Quận đã thường xuyên chỉ đạo UBND 14 phường tổ chức tuyên truyền về năm văn minh trật tự đô thị trên hệ thống loa truyền thanh của phường và tuyên truyền trực quan thông qua các băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường phố và các khu vực công cộng tập trung đông người.
- Đảng uỷ, HĐND 14 Phường xây dựng nghị quyết chuyên đề, UBND các Phường đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch theo Chỉ thị 01 của UBND Thành phố và Kế hoạch 28 của UBND Quận.
- UBND 14 phường đã tổ chức cho các đơn vị, hộ dân, cá nhân ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè lòng đường kinh doanh buôn bán tại các tuyến đường làm điểm của 14 phường.
- Tổ chức các hội nghị tại khu dân cư, tổ dân phố triển khai Kế hoạch
28/KH-UBND Quận và kế hoạch của phường và tổng hợp các kết quả đạt được về
năm văn minh đô thị năm 2014 và kiểm điểm rút kinh nghiệm để tiếp tục xử lý các tồn tại.
- Cập nhật tin, bài về văn minh đô thị, công tác vệ sinh môi trường và các hoạt động duy trì công tác thực hiện năm văn minh đô thị 2014. Nêu gương các điển hình tại tổ dân phố khu dân cư làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng đường, hè phố.
3. Sự vào cuộc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, các đoàn thể Quận và đơn vị.
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, các đoàn thể Quận và đơn vị đã vào cuộc mạnh mẽ, đã có các hoạt động cụ thể và chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia tuyên truyền để nâng cao ý của Nhân dân thực hiện các quy định về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi tr­ường; Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng; Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; Công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị.(2)
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, mỗi tổ chức chính trị, mỗi đoàn thể cấp cơ sở đã chủ động đảm nhận một tuyến đường hoặc một tuyến phố để thực hiện các nhiệm vụ, các giải pháp đảm bảo trật tự và văn minh đô thị; có biện pháp kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoàn thành, báo cáo Ban chỉ đạo.
Phổ biến nội dung pháp luật trong các buổi sinh hoạt thường kỳ, biểu dương người tốt, việc tốt, phê phán các hành vi vi phạm.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM TRẬT TỰ VÀ VĂN MINH ĐÔ THỊ:
1. Một số kết quả tiêu biểu thực hiện trong năm trật tự và VMĐT
- Kiến nghị với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng giải quyết các vướng mắc về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và đạt được một số kết quả như sau:
+ Tổ chức lại giao thông bằng đèn tín hiện tại các nút giao đường Vành đai 3 với Đường Lĩnh Nam, Quốc lộ 1B; nút giao Nguyễn Hữu Thọ – Nghiêm Xuân Yêm; Nút giao Kim Giang – Nghiêm Xuân Yêm; Nút giao Giải phóng – Trương Định.
+ Cải tạo, mở rộng nút giao thông đường Vành đai 3 với Đường Lĩnh Nam; nâng cấp, cải tạo, xoá điểm đen giao thông tại dốc Lĩnh Nam.
+ Đầu tư hệ thống dải phân cách cứng khu vực gầm cầu đường vành đai 3 đoạn từ nút giao quốc lộ 1B đến đường Giải Phóng.
+ Đầu tư nâng cấp cải tạo mặt đường phố Yên Sở, phường Yên Sở.
+ Đầu tư cải tạo đường ra Cảng Khuyến Lương.
+ Đấu nối hệ thống thoát nước Ngõ 83 Ngọc Hồi với đường Ngọc Hồi để giải quyết bức xúc dân sinh.
+ Thu hồi Giấy phép trông giữ xe tại vị trí lòng đường phố Kim Đồng.
+ Tổ chức kẻ vạch sơn trên một số tuyến đường, tuyến phố chính như: Ngọc Hồi, Giải Phóng, Nguyễn Hữu Thọ, Nghiêm Xuân Yêm, Kim Đồng, Đê Hữu Hồng.
- Thực hiện dự án lắp đặt hệ thống biển báo giao thông để hoàn thiện mạng lưới biển báo trên địa bàn Quận đáp ứng nhu cầu dân sinh.
- Giải toả thành công điểm họp chợ tại Cầu Lủ-phố Vũ Tông Phan-Ngõ 2 phố Định Công Thượng - Phường Định Công
- Giải toả điểm họp chợ tự phát tại dọc đường 2,5 trước cổng Trung tâm kinh doanh chợ Đầu mối phía Nam - Phường Hoàng Văn Thụ.
- Giải toả việc họp chợ trước cổng đình Thuý Lĩnh, chợ tạm Cổng Điếm – Phường Lĩnh Nam.
- Tổ chức ra quân xử lý, giải toả chợ cóc chợ tạm tại ngõ 106 và dọc ngõ 104 Nguyễn An Ninh – Phường Tương Mai.
- Mở rộng và xây lại Cổng làng Nam Dư, nhằm giảm áp lực ùn tắc giao thông khu Cổng Điếm; Vận động được nhiều hộ dân tại phố Nam Dư tự nguyện dỡ bỏ 01 phần nhà ở, công trình để mở rộng đường giao thông – Phường Lĩnh Nam.
- Kẻ vạch sơn, bó vỉa gốc cây trên vỉa hè tuyến đường Tam Trinh – Phương Mai Động.
- Cưỡng chế, giải toả trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp khu vực đầu đường Bùi Huy Bích – Phường Hoàng Liệt.
- Phối hợp với Công ty điện lực Hoàng Mai và các đơn vị có cáp viễn thông, truyền hình treo trên cột điện lực thực hiện thanh thải, sắp xếp đường dây trên các tuyến đường Kim Giang, phố Định Công, đường Tam Trinh, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn An Ninh, Đại Từ và hiện nay đang tiếp tục thực hiện thanh thải trên các tuyến phố Kim Đồng, đường Giải Phóng, Ngọc Hồi.
- Ra quõn xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hố, lũng đường để kinh doanh buôn bán. Thu giữ 1638 bàn, ghế nhựa, tủ kính; 3385 biển hiệu, biển quảng cáo trái phép chiếm dụng không gian hè đường, lòng đường, xử lý 451 trường hợp bán hàng rong trên hè phố.
- Xử lý, phá dỡ 3512 bục bệ, cầu dẫn xe; 2546 mái che, mái vẩy; 283 lều, lán; bóc, xoá 4078 trường hợp quảng cáo rao vặt.
- Kiểm tra xử phạt 75 trường hợp đổ nước thải và rác thải ra đường phố.
- Đội Thanh tra giao thông vận tải đã phối hợp với Công an Quận, Đội CSGT số 14 thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ xe sai quy định lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; xử lý, giải toả các bến dù, bến cóc, bến xe tự phát và các điểm lấn chiếm đất công làm các điểm tập kết, trung truyển hàng hoá, hành khách. Kết quả thực hiện như sau:
+ Xử lý 1145 trường hợp để xe trái quy định, xử phạt số tiền: 345.400.000đ.
+ Vi phạm về trật tự đô thị xử lý 7548 trường hợp, bằng: 2.889.700.000đ.
+ Vi phạm về trật tự giao thông, xử lý 2084 trường hợp,bằng: 2.272.850.000đ.
+ Kiểm tra 31 điểm trông giữ phương tiện, xử phạt số tiền: 133.000.000đ.
Tổng số tiền xử lý vi phạm thu được: 5.640.950.000đ.
2. Một số kết quả cụ thể của UBND các Phường (có phụ lục kèm theo)

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015.
1. Phương hướng, nhiệm vụ chung.
Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của chỉ thị 01/CT-UBND của UBND thành phố, sự chỉ đạo của Ban thường vụ Quận ủy, Kế hoạch 28 của UBND Quận, UBND Quận Hoàng Mai xác định cần tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:
- Tiếp tục tập trung đi sâu và thực hiện cỏc tiờu chớ cụ thểcủa Kế hoạch 28:
+ Công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị.
+ Trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.
+ Vệ sinh môi trường.
+ Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng.
+ Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị.
+ Công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Và tiếp tục coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2015 của cả hệ thống chính trị Quận.
- Tiếp tục tuyên truyền mạnh đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện trật tự và văn minh đô thị, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nếp sống của mỗi người dân và cộng đồng dân cư.
- Tiếp tục phát huy, đẩy mạnh thực hiện phong trào "Người Hà Nội thanh lịch - văn minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với phong trào giữ gìn trật tự văn minh đô thị gắn kết với mô hình “Cộng đồng tình nguyện”, “Gia đình tình nguyện” của các đoàn thể quận.
- Tiếp tục tuyên truyền vận động, triển khai thực hiện các tuyến phố quận đã đăng ký làm điểm với UBND Thành phố gồm: Giải Phóng-Ngọc Hồi, tuyến đường 2,5; tuyến phố Nguyễn An Ninh, phố Kim Đồng, phố Trương Định.
- Tăng cường sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị và các đoàn thể Quận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức của người dân đảm bảo trật tự đô thị, trật tự giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận.
2. Các nhiệm vụ cụ thể.
- Tiếp tục phối hợp, kiến nghị các Sở, Ngành giải quyết các vấn đề bức xúc dân sinh về hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Quận:
+ Thu hồi giấy thoả thuận đủ điều kiện trông giữ phương tiện giao thông của Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Hà Việt, địa điểm trông giữ xe tại vị trí ao Bồ Kếp, mặt đường Vành đai 3, phường Trần Phú để thực hiện theo quy hoạch vườn hoa cây xanh để đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong khu vực.
+ Kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo Sở Giao thông vận tải nghiên cứu phương án mở rộng nút giao thông dốc Đoàn Kết – phường Vĩnh Hưng và dốc Thương Binh – phường Thanh Trì để giải quyết tình trạng ùn tắc và mất an toàn giao thông.
+ Tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu tại các vị trí nút giao thông Tam Trinh - Lĩnh Nam.
+ Xây dựng cầu vượt bộ hành qua đường Nguyễn Hữu Thọ tại khu vực siêu thị Rosa và cầu bộ hành qua đường 2,5 tại khu vực trường tiểu học – THCS Tân Mai.
+ Đầu tư dự án lắp đặt hai cầu thép hai phía thượng lưu và hạ lưu cầu Lủ, phường Định Công để giảm tải giao thông cho khu vực.
+ Lắp đặt cầu thép cạnh cầu Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ.
+ Lắp đặt cầu thép từ ngõ 19 phố Mai Động ra đường Tam Trinh.
+ Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng sớm cải tạo hệ thống thoát nước tuyến phố Mai Động để giải quyết bức xúc dân sinh.
+ Kiến nghị Sở Xây dựng và Ban QLDA hạ tầng đô thị sớm quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thực hiện khẩn trương thi công, hoàn thành dự án cải tạo thoát nước đường Hoàng Mai.
+ Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện công tác duy tu, duy trì hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cây xanh khu vực đường vành đai 3, thực hiện dự án trồng cỏ, cây xanh khu vực gầm cầu đường Vành đai 3 để giải quyết bức xúc dân sinh.
- Triển khai công tác đầu tư, chỉnh trang đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến phố văn minh đô thị của quận. Trong đó tập trung công tác cải tạo hè phố, lòng đường và thoát nước đồng bộ, cây xanh, chiếu sáng, môi trường, các điểm chân rác, thanh thải, bó gọn đường dây đi nổi.
- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án lắp đặt hệ thống biển bảo Giao thông, và công tác lắp đặt biển số nhà trên địa bàn các phường.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận