Bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của toàn dân

Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang là lực lượng nòng cốt. Đảng ta khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân với nền tảng là “thế trận lòng dân”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
content:

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với các quốc gia trên thế giới, sự gia tăng của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt là các tội phạm ở lứa tuổi chưa thành niên, tội phạm tham nhũng, tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phạm về ma túy, môi trường…, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” nhằm khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Qua 17 năm thực hiện Quyết định 521-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”  liên tục được đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Ngày hội không chỉ là dịp tập hợp đông đảo quần chúng mà còn là đợt biểu dương lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, khẳng định phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đi vào cuộc sống, hướng về cơ sở, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Để “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”  ngày càng phát triển và hiệu quả, bên cạnh trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn, mỗi người dân cần phát huy vai trò làm chủ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư, nâng cao ý thức tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng, tố giác, đấu tranh và tham gia truy bắt các loại tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội. Chủ động xây dựng các mô hình tự quản về bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu vực dân cư, gắn trách nhiệm của cá nhân trong phòng, chống các vi phạm pháp luật cũng như tội phạm ở nơi cư trú, sinh sống, làm việc; đồng thời, thực hiện các quy ước, cam kết về bảo vệ an ninh, trật tự, qua đó xây dựng nếp sống, thói quen cho mỗi thành viên của cộng đồng về bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội tại địa phương, hình thành nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, thực hiện thành công công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng ngừa tội phạm trên địa bàn cả nước.

                                                PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 365
Số lượt truy cập: 1586341