Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022)

content:

Ngay sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 03/02/1930, những chiến sỹ làm công tác lý luận, làm công tác tuyên truyền, cổ động chính trị, những biên tập viên và phóng viên, những văn nghệ sỹ, những hoạt động đó đã góp phần tích cực tiến tới sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc. Sau hội nghị thành lập Đảng, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta là tuyên truyền những văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng, cổ vũ động viên các tầng lớp Nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Xuất phát từ yêu cầu đó, Đảng đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, nông dân mít tinh, biểu tình chống khủng bố, đòi độc lập dân tộc, dân chủ,.. Đặc biệt, vào ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”; nhân kỷ niệm “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”, ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến trang đế quốc.

         Từ 1/8 đến tháng 10 năm 1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của Nhân dân ta chống chiến tranh đến quốc. Ở một số nơi, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam, binh lính đã không bắn vào quần chúng khi bị đưa đi đàn áp các cuộc biểu tình, mít tinh của Nhân dân. Từ đó ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng. Đánh giá cao sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị khóa VIII đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng; năm 2007 sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm  Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Đây là dịp để cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác Tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Qua đó, góp phần củng cố, giữ vững trận địa Tuyên giáo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và nhân dân.

          Để tiếp tục phát huy truyền thống ngành công tác Tuyên giáo của Đảng, trong thời gian tới đội ngũ cán bộ Tuyên giáo quận Ba Đình tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chỉ đạo và tổ chức rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kết luận số 21-KH/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Những điều đảng viên không được làm”. Tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc triển thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII. Tiếp tục tích cực tham mưu tốt các nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 quận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; tổ chức biên tập xuất bản Bản tin nội bộ quận với các nội dung phong phú, đa dạng,…

         Trước những yêu cầu, nhiệm vụ trên, đội ngũ làm công tác tuyên giáo của quận Ba Đình tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cán bộ tuyên giáo phải tâm huyết, gắn bó, say mê với nghề nghiệp, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, xứng đáng là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

                                                                                                                                                                                                                                                        Ban Tuyên giáo QU

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 418
Số lượt truy cập: 1586455