Quận Ba Đình: Triển khai thực hiện “Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

content:

 

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn quận Ba Đình luôn được các cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát thực tiễn và đã đạt được nhiều kết quả tích cực; vai trò nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên, truyên truyền viên cơ sở được phát huy; hoạt động hiệu quả, nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng có nhiều đổi mới góp phần đưa Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

(Ảnh minh họa)

Thực hiện “Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Kế hoạch số 241-KH/TU ngày 30/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; ngày 10/6/2023, Quận ủy Ba Đình đã ban hành Kế hoạch số 229-KH/QU triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới trong toàn Đảng bộ; theo đó tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, Ủy ban MTTQ, các Đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

1. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trách nhiệm người đứng đầu đối vói công tác tuyên truyền miệng; chú trọng phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với lực lượng nòng cốt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

2.Xác định những nội dung tuyên truyền trọng yếu để tập trung đổi mới trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lan tỏa những giá trị đạo đức, nhân văn, liêm chính trong Đảng và trong xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết hợp hài hòa với cung cấp thông tin về tình hình quốc tế, trong nước, Thủ đô và quận gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; bảo đảm tính toàn diện, cân đối, thiết thực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng. Thường xuyên đánh giá hiệu quả thực tế thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước; nhân rộng các giải pháp đổi mới, cách làm hay, sáng tạo; kịp thời phát hiện, giới thiệu, biểu dương các tập thể, cá nhân trong công tác tuyên truyền miệng. Chú trọng công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; chủ động dự báo nhằm định hướng thông tin dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Đa dạng hóa phương thức, nâng cao hiệu quả các loại hình tuyên truyền miệng từ các hình thức trực tiếp đến hình thức trực tuyến, từ tuyên truyền cho số đông, tuyên truyền nhóm đến tuyên truyền cá nhân và tuyên truyền đến từng đối tượng đặc thù (sinh viên, tôn giáo, dân tộc...), từ tuyên truyền qua hội nghị đến tuyên truyền lồng ghép vào các chương trình văn hóa, văn nghệ, hội thi, các mô hình “Dân vận khéo”; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng, mạng xã hội. Phát huy tính sáng tạo của từng tổ chức đảng, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng với mục tiêu hướng mạnh về cơ sở, đảm bảo thích ứng hiệu quả, linh hoạt, sát với đặc điểm tình hình. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận, nhất là trước các sự kiện, vấn đề nhạy cảm, gây bức xúc, được dư luận quan tâm; phát huy tuyên truyền theo giới, nhóm đối tượng, tầng lớp, địa bàn dân cư để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyên.

4. Thường xuyên rà soát, xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức cách mạng, năng động, sáng tạo, hoạt động có chất lượng, hiệu quả; thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu, tư liệu, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Đề cao trách nhiệm và vai trò nêu gương của các đồng chí báo cáo viên là cấp ủy các cấp, nhằm nâng cao tính thực tiễn và sức thuyết phục cho công tác tuyên truyền miệng./.

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1683
Số lượt truy cập: 4278506