Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

content:

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ quận đến cơ sở tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, sâu rộng, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 33-NQ/TW, Quận ủy đã chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc căn cứ đặc thù của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp như: tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hội nghị báo cáo viên; sinh hoạt chi bộ đảng, đoàn thể, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử quận, Bản tin nội bộ của quận; tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến phố chính gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng các ngày lễ lớn của quận, Thủ đô, đất nước,...

 Thông qua đó, nhiều giá trị văn hoá truyền thống trong gia đình và cộng đồng được phát huy; nếp sống văn hoá đô thị được quan tâm xây dựng; hình thành nhiều nét đẹp văn hoá trong đời sống nhân dân. Ý thức trách nhiệm của mỗi người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng tốt hơn, thể hiện ở việc tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có hành vi ứng xử, lối sống văn hóa, thanh lịch; có ý thức bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn. 

 Cùng với đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được giữ vững. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 93,4% (vượt 107,3% chỉ tiêu Thành phố giao). Tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 88,68% (vượt 111,5% so với chỉ tiêu Thành phố giao); 09 đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2017 - 2018.

 Là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện việc cưới theo nếp sống văn hoá, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Thành uỷ được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tỷ lệ đám tang thực hiện tang văn minh đạt gần 80%; 100% các lễ hội được tổ chức đúng theo quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn... Cơ sở vật chất cho hoạt động văn hoá thông tin được quận quan tâm đầu tư và phát triển. Việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận đã có những chuyển biến tích cực. 14/14 phường đã in và phát gần 60.000 bản Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội tới từng hộ dân trên địa bàn; niêm yết Quy tắc ứng xử tại nơi công cộng, trong đó, tập trung tại các di tích và nhà văn hóa.

 Hằng năm, việc tổ chức lễ hội truyền thống được cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân triển khai thực hiện nghiêm túc, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, không có hiện tượng lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan. Công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đã duy trì thực hiện tốt quy trình thu, nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tiền được huy động từ nguồn xã hội hóa đảm bảo công khai, minh bạch, chi tiêu đúng mục đích dưới sự giám sát, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền,...

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn quận về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị gắn với đẩy mạnh thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa. Quan  tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ ngành văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi trong toàn quận, nhân rộng các câu lạc bộ văn hóa, thể thao để nhân dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

                                                           Ban Tuyên giáo

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 293
Số lượt truy cập: 1022813