BẢO HIỂM Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

Quận Ba Đình thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế
Ngày đăng 02/07/2019 | 15:03  | View count: 1154

Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) là đầu tư cho phát triển con người, trong những năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội từ quận đến cơ sở thực hiện triển khai tuyên truyền rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”, triển khai thực hiện tốt công tác phát triển BHYT, hoàn thành các chỉ tiêu thu, chi và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động và đối tượng thụ hưởng, bảo đảm đời sống cho người lao động, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội của quận phát triển.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”, tỷ lệ bao phủ BHYT đều tăng qua các năm. Số dân tham gia BHYT năm 2009 là 110.640 người, năm 2015 là 218.080 người, năm 2018 là 258.347 người. Chính sách BHYT đã thật sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chủ yếu của hệ thống chính sách an sinh xã hội; việc mở rộng và phát triển các nhóm đối tượng tham gia BHYT cơ bản thực hiện theo đúng lộ trình. Quỹ BHYT đã cân đối thu chi và có kết dư. Năm 2009 số thu BHYT trong toàn quận đạt trên 58 tỷ, năm 2015 đạt trên 342 tỷ đồng, đến năm 2018 số thu BHYT đạt trên 541 tỷ đồng (tăng 93,2% so năm 2009). Nợ BHYT được kiểm soát, giảm số tiền và tỷ lệ nợ trên số phải thu.

Công tác tuyên truyền BHYT trong học sinh, sinh viên được Quận ủy quan tâm chỉ đạo. Theo đó, ngành Giáo dục- Đào tạo phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận thực hiện việc thu tiền, cấp thẻ cho học sinh thuận tiện và kịp thời. Hiện nay, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT, 100% các trường Tiểu học, THCS, Trung cấp chuyên nghiệp tham gia BHYT, trong đó tỷ lệ học sinh Tiểu học, THCS tham gia đạt 96,31%; sinh viên các trường TCCN đạt 99,31%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thực hiện chính sách BHYT cũng còn không ít khó khăn, hạn chế như: việc lãnh đạo, chỉ đạo của  một số cấp ủy trong công tác triển khai thực hiện BHYT có lúc, có nơi chưa hiệu quả, công tác triển khai thực hiện còn mang tính hình thức; việc phối hợp giữa UBND các phường với cơ quan BHXH chưa thường xuyên nên hiệu quả chưa cao; nhận thức của một số người dân về quyền lợi khi tham gia BHYT còn hạn chế nên tỷ lệ tham gia còn thấp, việc triển khai BHYT hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn; chất lượng khám chữa bệnh BHYT đã được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân nhất là tại tuyến cơ sở.

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn chính sách BHYT theo tinh thần Chỉ thị 38-CT/TW đáp ứng nhu cầu xã hội trong tình hình mới, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, các phòng, ban, ngành có liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như sau: 

Một là , tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư, các văn bản chỉ đạo của thành phố và quận đối với công tác BHYT gắn với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận bằng các hình thức phong phú, phù hợp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước của các cấp ủy đảng, chính quyền từ quận tới cơ sở trong công tác BHYT. Xác định công tác BHYT là nhiệm vụ thường xuyên, đảm bảo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các quy định về BHYT; xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hằng năm.

Hai là , các TCCS Đảng, các phòng, ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là cơ quan Bảo hiểm xã hội triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục những khó khăn hạn chế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, đảm bảo chi an toàn đúng đối tượng. Tăng cường công tác khai thác, phát triển đơn vị mới. Tiếp tục đề xuất để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, theo hướng mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, đảm bảo yêu cầu cân đối quỹ BHXH, BHYT, có chính sách khuyến khích người dân, nhất là người dân có thu nhập dưới mức trung bình tham gia BHYT.

Ba là , tăng cường quản lý và giải quyết các chế độ BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người lao động, chống lạm dụng, thất thoát quỹ BHYT; tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí khám chữa bệnh, nhằm đảm bảo quyền lợi của người bệnh và đảm bảo cân đối quỹ BHYT…Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Thành phố và quận về công tác BHYT. Qua đó, động viên khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê bình những đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc chế độ chính sách BHYT.

 

                                                                    Phương Nhung