Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies Categories
1 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
2 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
3 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
4 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
5 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
6 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
7 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
8 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
9 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
10 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
11 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
12 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
13 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
14 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
15 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
16 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
17 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
18 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
19 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
20 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội