Quận Ba Đình: Quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của BCH TW Đảng và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 29/12/2023 của Thành ủy Hà Nội về "Tổ chức hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam"

Ngày 28/11/2023, UBND quận Ba Đình ban hành văn bản số 2289/UBND-NV về việc thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tổ chức hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam"; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 29/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thành phố Hà Nội”. Theo đó, UBND quận đề nghị các tổ chức chính trị -xã hội, Hội Người cao tuổi quận, các phòng ban chuyên môn thuộc quận, UBND 14 phường tập trung quán triệt và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
content:

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác người cao tuổi và hoạt động của Hội người cao tuổi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận đối với công tác người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị -xã hội từ quận đến cơ sở; của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong quận; cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Kết luận số 58-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị số 21-CT/TU của Thành ủy HàNội và Thông tri số 11-TT/QU của Quận ủy.

- Thực hiện Kết luận số 58-KL/TW và Chỉ thị số 21-CT/TW, Thông tri số 11-TT/QU đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, thường xuyên đánh giá, kiểm tra việc thực hiện về chính sách đối với Người cao tuổi theo đúng quy định của Luật Người cao tuổi và các Nghị định của Chính phủ.

- Quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để Ban Đại diện hội người cao tuổi quận và Hội người cao tuổi cơ sở hoạt động có hiệu quả. Tích cực tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực bảo vệ, chăm sóc, giúp đỡ, tạo điều kiện để người cao tuổi nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần, sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc trong gia đình và xã hội; tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, sức lực của người cao tuổi trong việc tham gia phát triển kinh tế -xã hội và giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Tin tưởng rằng trong thời gian tới, quận Ba Đình sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận số 58-KL/TW và Chỉ thị số 21-CT/TW; tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe đối với người cao tuổi trong tình hình mới.

Phòng Văn hóa và Thông tin

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 697
Số lượt truy cập: 4243237