UBND quận Ba Đình - Tập huấn kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 27/12/2022 của UBND quận Ba Đình về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, ngày 16/02/2023, UBND quận Ba Đình tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
content:

Cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp tập huấn

Tập huấn kỹ năng thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận được tổ chức ngay từ đầu năm 2023 nhằm nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phục vụ nhân dân, bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; đơn kiến nghị, phản ánh và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, qua buổi tập huấn còn giúp trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nhất là kỹ năng thực hiện trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh cho đội ngũ công chức, viên chức ở các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc quận. Qua đó kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt là đối với các vụ việc tiếp công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc, kéo dài, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.