|

Thông báo: Nội dung ôn tập phần thi viết, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận

content:

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 14/5/2024 của UBND quận Ba Đình về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình (đợt 1 năm 2024); Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 của UBND quận Ba Đình về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình;

Ngày 04/6/2024, Hội đồng thi tuyển lãnh đạo đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt nội dung ôn tập phần thi viết, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình (đợt 1 năm 2024, có Quyết định gửi kèm theo)

Hội đồng Thi tuyển lãnh đạo quận Ba Đình thông báo để các đơn vị, cá nhân biết và thực hiện./.

 

Chi tiết các văn bản theo file đính kèm:

1. Thông báo số 02/TB-HĐTT: xem tại đây

2. Quyết định số 01/QĐ-HĐTT: xem tại đây

content:

content:

Thư viện hình ảnh